Działalność nierejestrowana – kto może z niej skorzystać?

Czas pandemii, pracy zdalnej, zwolnień z pracy to ciężki moment dla wielu osób. Obniżenie dochodów osobistych lub ich brak, wpływa na powstawanie wielu ciekawych pomysłów. Jak by się tak nad niektórymi pomysłami głębiej zastanowić to może mogą one przynieść dobry zastrzyk finansowy dla domowego budżetu. Jeśli masz dobry pomysł na jakąś drobną działalność gospodarczą, taką która na początku może nie przynosić dużych pieniędzy pomyśl o działalności nierejestrowanej.

Co to jest działalność nierejestrowana?

Jest to rodzaj działalności o bardzo niskiej dochodowości. Tak najkrócej można ją określić. Jest wiele osób zajmujących się np. rękodziełem artystycznym w ramach swojego hobby. Może warto pomyśleć o wystawieniu swoich prac na portalach aukcyjnych i spróbować je sprzedać. Cała masa osób poszukująca „ręcznej roboty” i tego co te ręce wytwarzają. A gdyby tak jakąś ze swoich prac przeznaczyć na próbną sprzedaż, może to okazać się przyszłe dobre źródło dodatkowych zarobków. W dobie kryzysu, a taki może zapukać do każdych drzwi, dodatkowe nawet nieduże źródło dochodu, może być na wagę złota i uratować budżet domowy.

To tylko jeden z przykładów jak można wykorzystać własne hobby czy też inne zdolności. Przykładów można nazbierać sporo. Praktycznie wszystko można sprzedać. Aby to zrobić trzeba najpierw podjąć pewne kroki i urealnić własny pomysł.

Jak funkcjonuje działalność nierejestrowa?

Każda osoba fizyczna, która nie prowadzi i nie prowadziła przez ostatnie 60 miesięcy działalności gospodarczej, może podjąć działania w systemie nierejestrowym. Wszystko co przynosi przychód o określonej wysokości, można podciągnąć pod działalność nierejestrową np. drobne usługi krawieckie, usługi hydrauliczne, elektryczne, porządkowe, opiekuńcze, drobny handel bazarowy, zarobkowe działania w internecie itp.

Kolejnym warunkiem do spełnienia jest nieprzekroczenie przychodu powyżej kwoty stanowiącej 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W przypadku roku 2020 jest to kwota 1 300 zł miesięcznie. Jeżeli wszystkie dodatkowe źródła dochodu mieszczą się w tych granicach, można je uzyskiwać bez potrzeby rejestracji działalności w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej- CEiDG. Co jest też istotne, limit ten nie jest wielkością stałą, zmienia się wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia i co roku może być inny, zazwyczaj wyższy.

Regulacje prawne dotyczące działalności nierejestrowanej

30 kwietnia 2018 roku wprowadzono w życie Konstytucję dla Biznesu. W ramach Konstytucji wprowadzono Prawo Przedsiębiorcy. Art. 5 Prawa Przedsiębiorcy zawiera wszystkie przepisy związane z prowadzeniem działalności nierejestrowanej. To są podstawowe przepisy regulujące cały obszar nierejestrowanej działalności. Zgodnie z tymi przepisami można w ramach określonego limitu przychodu dorabiać sobie do domowego budżetu.

Działalność nierejestrowana jak sama nazwa wskazuje nie wymaga żadnego zgłoszenia do organów podatkowych. Nie podlega również zgłoszeniu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli nie podlega zgłoszeniu do ZUS to również nie jest wymagalne opłacanie składek oraz składanie deklaracji. Dzięki temu wszystko jest bardzo proste. Osoba działająca jako nierejestrowana ma prawo do wystawiania faktur na każde żądanie odbiorcy swoich produktów czy usług. Urząd skarbowy również nie wymaga składania deklaracji podatkowych. Przekroczenie wyznaczonego progu 50% minimalnego wynagrodzenia, spowoduje konieczność zarejestrowania działalności ze wszystkimi z tym związanymi konsekwencjami.

Korzyści płynące z nierejestrowanej działalności

Podstawowa to brak niepotrzebnej biurokracji i oczywiście brak konieczności odprowadzania obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Każdy kto planuje rozpoczęcie rejestrowanej działalności może na zasadzie próby zobaczyć czy będzie w stanie sprostać wszystkim wymaganiom w planowanym przedsięwzięciu. Okres nierejestrowy może być potraktowany jako poligon doświadczalny. Zdobyte doświadczenia bez konieczności ponoszenia kosztów, mogą i na pewno będą dużą pomocą w przyszłości.

Czy działalność nierejestrowana jest całkowicie wolna od podatków?

No nie do końca. Zwolniona jest jedynie z konieczności składania deklaracji podatkowy i miesięcznych czy kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy. Przychód osiągnięty z działalności nierejestrowanej należy wykazać w rozliczeniu rocznym, wpisując w rubrykę „przychody z innych źródeł”. Aby można było się dobrze rozliczyć należy w rzetelny sposób ewidencjonować swoje przychody. Pozwoli to w każdej sytuacji udokumentować przychód tak miesięczny jak później sumaryczny roczny.